DLA MIESZKAŃCÓW

Harmonogram wywozu odpadów

Regularnie wywozimy odpady z katowickich posesji. Sprawdź kiedy będziemy u Ciebie – w pola poniżej/obok wpisz nazwę ulicy i numer budynku.

 

W dniu wywozu pojemniki powinny być wystawione przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników firmy (pracownicy nie mają prawa wchodzić na teren posesji)

Przeoczenie terminu odbioru odpadów odroczy go do najbliższego terminu, zgodnego z harmonogramem !

Wprowadź nazwę ulicy a następnie numer lokalu aby wyszukać odpowiedni harmonogram.
Poznaj swoje odpady

Wpisz nazwę odpadu i dowiedz się, gdzie go wyrzucić

http://odpady.katowice.eu/odpady-szukaj/

GMINNE PUNKTY ZBIÓRKI ODPADÓW (GPZO)

Gminne Punkty Zbiórki Odpadów (GPZO) przyjmują bezpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z gospodarstw domowych mieszkańców gminy Katowice z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku. Warunkiem bezpłatnego oddania odpadów do GPZO jest wnoszenie przez mieszkańca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do GPZO przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.

Najczęściej zadawane pytania (F.A.Q.)

Kto może skorzystać z punktów?

Każdy mieszkaniec, za okazaniem dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkiwania na terenie Katowic, może przywieźć i bezpłatnie tzn. w ramach opłaty wniesionej do Urzędu Gminy oddać do zagospodarowania odpady powstające w gospodarstwach domowych.

Jakie odpady przyjmujemy?

 • odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz zielone i ogrodowe,
 • papier i tektura, opakowania wielomateriałowe,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • szkło,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte opony,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – z remontów prowadzonych samodzielnie,
 • inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych takie jak farby, lakiery, rozpuszczalniki, tusze, smary, opakowania po farbach/lakierach, termometry rtęciowe, świetlówki, kwasy, alkalia (substancje żrące), odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, przepracowane oleje silnikowe itp.

Jakich odpadów nie przyjmujemy?

 • zmieszane odpady komunalne;
 • odpady budowlane zawierające materiały niebezpieczne: azbest, eternit, smoła itp.
 • odpady z materiałów izolacyjnych takich jak papa, wełna mineralna, ondulina, itp.
 • odpady w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

Uwagi

Mieszkaniec zobowiązany jest do samodzielnego rozdzielenia przywiezionych odpadów wg frakcji i do załadowania ich do odpowiednich pojemników/kontenerów.

Gdzie i kiedy mogę oddać odpady?

– Katowice, ul. Milowicka 7B – tel. 32 35 87 671

– Katowice, ul. Obroki 136 – tel. 32 35 87 600

– Katowice ul. Zaopusta 70 – tel. 668 654 659

– Katowice ul. Bankowa 10 – tel. 32 25 97 365

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 6:00 – 17:00
wtorek w godzinach 9:00 – 20:00
soboty w godzinach 8:00 – 13:00

Usługi transportowe

W przypadku braku możliwości transportowych mieszkaniec lub zarządca nieruchomości może na zasadach rynkowych czyli odpłatnie zamówić usługę transportu i/lub podstawienia kontenera.

Tel.: 32/35 87 611, lub 32/35 87 612, lub 32/35 87 685
Prosimy o kontakt w godz. 8:00 – 14:00

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów – MPGK Katowice

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów – GPZO Zaopusta

OGRANICZENIA

Jednorazowo (w ciągu jednego dnia) mieszkaniec ze swojej nieruchomości może łącznie dostarczyć do GPZO maksymalnie:

 • 0,5 modpadów poremontowych (gruzu);
 • 1 m3 odpadów ulegających biodegradacji.

Jeżeli odpady w imieniu mieszkańca dostarczane są do GPZO przez inną osobę, musi ona posiadać oświadczenie mieszkańca określające, że odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej (z remontu prowadzonego samodzielnie) wraz z podaniem adresu ich pochodzenia (nieruchomości).

Pracownik GPZO ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli:

 • stwierdzi, że pochodzą z działalności gospodarczej
 • ilości dostarczonych odpadów przekraczają możliwości wyprodukowania ich przez gospodarstwo domowe;
 • odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np. odpady poprodukcyjne, chemikalia nietypowe dla prac domowych)
 • nie są posegregowane

Pełna treść Regulaminu Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów – pobierz

PRZETERMINOWANE LEKARSTWA

Z początkiem 2007 roku Urząd Miasta Katowice rozpoczął stałą akcję zbierania przeterminowanych lekarstw od ludności. W aptekach na terenie miasta (lista poniżej) rozlokowane zostały specjalne pojemniki, do których mieszkańcy mogą wrzucać przeterminowane leki.

Wykaz aptekWykaz aptek