DZIAŁALNOŚĆ

O nas

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Katowicach, w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, od wielu lat świadczy usługi w następującym zakresie:

Letnie i zimowe oczyszczanie dróg

Odbiór i transport odpadów

Przetwarzanie odpadów

Diagnostyka pojazdów samochodowych

Sprzęt specjalistyczny

Usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych Spółka wykonuje własnym sprzętem specjalistycznym.

I. Inwestycje dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

MPGK aktywnie działa na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców Katowic, między innymi poprzez inwestycje w przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Przedstawiamy Inwestycje dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Budowa 3-ciej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach

Przedmiotem zrealizowanego projektu była „Budowa 3-ciej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach”.

Potrzeba budowy wynikała z faktu, iż 1-wsza kwatera została wypełniona, zamknięta i zrekultywowana, natomiast 2-ga kwatera obecnie eksploatowana jest już prawie w całości wypełniona. Tym samym budowa 3-ciej kwatery pozwala na prowadzenie dalszej działalności związanej z unieszkodliwianie odpadów w sposób bezpieczny oraz zgodny z wymogami ochrony środowiska. Składowisko stanowi instalację regionalną dla Regionu II (uchwała Nr V/11/10/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” z późn. zm.)

Okres realizacji zadania: od 16.12.2011 r. do 31.03.2015 r.
Rzeczywisty okres realizacji zadania: od 23.05.2014 r. do 18.12.2014 r.
Koszt realizacji zadania: 3.992.289,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach 2.954.250,00 zł.

Charakterystyka  techniczna 3-ciej kwatery składowiska odpadów:

 • powierzchnia 4,4 ha,
 • pojemność 375 050 m3,
 • docelowa rzędna składowania 259,5 m n.p.m.

Zakres zadania objął wprowadzenie zmian do pierwotnych założeń budowlanych tj. rezygnacji z budowy na terenie kwatery 3-ciej i 4-tej przeciwwału ziemnego i tym samym budowa na tym terenie zamiast dwóch, jednej kwatery, która przyjęła nazwę „kwatera 3”. Główne prace budowlane obejmowały m.in.:

 • przygotowanie dna 3-ciej kwatery – korekta ukształtowania dna i skarp wykopów, wyrównanie ubytków erozyjnych,
 • uszczelnienie dna i skarp kwatery,
 • wykonanie drenażu podfoliowego, międzyfoliowego oraz odcieków,
 • odprowadzenie wód drenażowych i odcieków,
 • wykonanie drogi dojazdowej na dno kwatery.

Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a - Etap I

Etap 1: Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych

Przedmiotem realizowanego projektu jest „Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A. Etap 1Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych”.

Celem inwestycji jest dostosowanie gospodarki odpadami na terenie miasta Katowice do wymogów prawa polskiego i unijnego a także zintensyfikowanie efektywności procesu biologicznego przetwarzania odpadów. Realizacja Projektu poprzez rozwiązanie problemów zagospodarowania odpadów komunalnych przyczyni się do poprawy stanu środowiska w obrębie jego oddziaływania. Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów przyczyni się do redukcji odpadów deponowanych na składowiskach.

Okres realizacji zadania: od 30.11.2015 r. do 30.03.2017 r.
Koszt realizacji zadania: 39.213.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach 22.350.000,00 zł.

Wydajność instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów: 60 000 Mg/rok, w tym 50 000 Mg/rok odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz ok. 10 000 Mg/rok selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów

W ramach zadania wybudowana zostanie instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych z możliwością modyfikacji procesu stabilizacji do procesu biologicznego suszenia tej frakcji (w tym także suszenia paliwa alternatywnego RDF). W ramach przedsięwzięcia dostarczone będą niezbędne maszyny i urządzenia technologiczne. Ponadto wybudowany zostanie magazyn paliwa alternatywnego RDF o pow. ok. 1000 m2.

Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a - Etap II

Etap 2: Rozbudowa części mechanicznej instalacji do przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania oraz do produkcji paliwa alternatywnego.

Przedmiotem realizowanego projektu jest „Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A. Etap 2: Rozbudowa części mechanicznej instalacji do przygotowania odpadów do biologicznego przetwarzania oraz do produkcji paliwa alternatywnego”.

22 marca 2016 roku Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach udzieliła promesy dofinansowania w kwocie do 18,75 mln zł .

Realizacja zadania pozwoli na wzrost wydajności części mechanicznej instalacji oraz na odzysk frakcji wysokokalorycznej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. Warunkiem podjęcia przez organ Funduszu ostatecznej uchwały o udzieleniu dofinansowania będzie dostarczenie przez Inwestora decyzji pozwolenie na budowę oraz ujęcie zadania w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Okres realizacji zadania: od 12.01.2016 r. do 31.12.2017 r.
Wydajność instalacji 50 000 Mg/rok na jedną zmianę

W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane wraz z dostawą maszyn i urządzeń. Zainstalowana będzie instalacja do mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych i przemysłowych wraz z produkcją paliwa alternatywnego. Przeprowadzony będzie rozruch technologicznych. Uzyskane zostaną stosowne pozwolenia/decyzje.

Inwestycje UE

MPGK aktywnie działa na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców Katowic, między innymi poprzez inwestycje w przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Przedstawiamy Inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Budowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów

Przedmiotem zrealizowanego projektu była „Budowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów”, a właściwie jego kluczowej części, która stanowi uzupełnienie istniejącej i pracującej od kilkunastu już lat kompostowni. W ten sposób powstał kompleksowy zakład obejmujący m.in.: mechaniczny rozdział odpadów na poszczególne frakcje, biologiczne przetwarzanie, nowoczesną segregację i odzysk surowców opakowaniowych jak również przetworzenie pozostałych odpadów na paliwo alternatywne.

Zakres projektu objął prace przygotowawcze, prace projektowe i roboty budowlane dotyczące dwóch hal oraz zakup linii technologicznej w postaci maszyn i urządzeń wraz z ich montażem. Znaczącą część inwestycji stanowią wydatki związane z modernizacją i dopasowaniem do obecnych wymogów prawnych istniejącej infrastruktury.

Wartość inwestycji wynosi ok. 37 mln złotych netto z czego wkład własny MPGK wynosi 14 mln zł. Zakład zlokalizowany jest na terenie Wydziału Utylizacji Odpadów MPGK Katowice, przy istniejącej kompostowni w Katowicach przy ulicy Milowickiej 7A.

Celem działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie dla w/w inwestycji, jest ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku. Celem bezpośrednim przedmiotowego projektu jest zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska, przy równoczesnym zapewnieniu wypełnienia kryteriów i procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, oraz osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku i przygotowania do recyklingu materiałów opakowaniowych w postaci m.in. makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i metali. Cel ten zostaje osiągnięty za pośrednictwem:

 • wydzielenia z odpadów zmieszanych frakcji organicznej celem poddania jej procesowi biostabilizacji w już działających biostabilizatorach DANO
 • wydzielenia z odpadów zmieszanych surowców wtórnych nadających się do recyklingu i odzysku
 • wydzielenia z odpadów zmieszanych frakcji wysokoenergetycznej celem obniżenia wartości spalania pozostałego do składowania balastu
 • wykorzystania wydzielonej frakcji wysokoenergetycznej do produkcji paliwa alternatywnego RDF, poddawanego procesowi unieszkodliwienia z odzyskiem energii
 • wykorzystania do produkcji paliwa alternatywnego odpadów poprodukcyjnych, jak również obecnie deponowanych na składowiskach odpadów wielkogabarytowych
 • wykorzystania do produkcji paliwa alternatywnego części odpadów positowych po procesie biostabilizacji.

Dzięki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i tym samym rozbudowie istniejącej kompostowni, która obecnie przyjmuje ok. 70.000 Mg odpadów rocznie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. będzie w stanie przyjąć i w sposób nowoczesny zagospodarować cały strumień odpadów pochodzący z terenu miasta Katowice i tym samym stało się regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych zapisaną w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

II. Projekty dofinansowane przez WFOŚiGW w Katowicach  ze środków pochodzących z częściowego umorzenia pożyczki udzielonej przez Fundusz na realizację zadania pn.: „Budowa 3-ciej kwatery składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach”.

 

Budowa punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z powierzchnią magazynową

Zakup specjalistycznego pojazdu wraz z systemem HDS do opróżniana pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, w tym pojemników półpodziemnych z terenu miasta Katowice

Zadanie nr 1: „Budowa punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z powierzchnią magazynową w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A”

Zadanie polega na budowie punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych wraz z powierzchnia magazynową na terenie ZOiUO w Katowicach przy ul. Milowickiej 7a, który będzie stanowił uzupełnienie istniejących w Zakładzie instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów i produkcji paliwa alternatywnego poprzez umożliwienie całorocznego demontowania w hali namiotowej odpadów gabarytowych i usuwanie z nich elementów niepożądanych w procesie produkcji paliwa alternatywnego (np. okucia metalowe, zawiasy, sprężyny, szyby). W ramach zadania zostaną również wykonane powierzchnie magazynowe (dwa rzędy boksów) na odpady wielkogabarytowe oraz surowce (w tym również surowce wysortowane na istniejącej instalacji – sortowni).

Okres realizacji: czerwiec 2017r. – grudzień 2017r.
Wartość projektu: 1 997 000,00 PLN
Środki WFOŚiGW w Katowicach: 499 250,00 PLN

Zadanie nr 2: „Zakup specjalistycznego pojazdu wraz z systemem HDS do opróżniana pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, w tym pojemników półpodziemnych z terenu miasta Katowice”

W ramach projektu przewidziana jest dostawa  nowego pojazdu specjalistycznego do opróżniania pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów i ich przewozu na linię do doczyszczania surowców wtórnych zlokalizowaną  w ZOiUO przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach.

Nowoczesny pojazd trzyosiowy, spełniający najwyższą ekologiczną normę emisji spalin EURO 6, o pojemności zabudowy – 18 m3,  dopuszczalnej masie całkowitej – 26.000 kg i wyposażony w żuraw samochodowy (system HDS) przystosowany będzie m.in. do:
–  opróżniania  pojemników na odpady selektywnie zbierane, tj.: pojemników pólpodziemnych o pojemności 3,0 m3 oraz 5,0 m3 (systematycznie zastępujących pojemniki naziemne starego typu, o mniejszej pojemności),
–  opróżniania pojemników  typu „dzwon/iglo” o  pojemności  2,5 m3.

Aktualnie zainstalowano na terenie Miasta Katowicach ponad 50 nowoczesnych pojemników półpodziemnych, przeznaczonych głównie na surowce wtórne. Do końca 2017 roku MPGK Sp. z o.o. zainstaluje kolejnych 75 pojemników tego typu.

Nowy pojazd specjalistyczny zastąpi użytkowany przez Spółkę i wyeksploatowany 12 letni pojazd (roku produkcji 2005), który zostanie wycofany z użytkowania.

Okres realizacji: maj 2017r. – wrzesień 2017r.
Wartość projektu: 771 000,00 PLN
Środki WFOŚiGW w Katowicach:  682 450,00 PLN