Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. (ul. Obroki 140, 40-833 Katowice Regon: 270135328 NIP: 634-012-86-30).

Dane osobowe, które przetwarzamy to dane niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na  żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy. Dane osobowe są przetwarzane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. na podstawie art. 6 ust.1 litera b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu realizacji umowy, a także przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz w celach windykacyjnych.

Dane osobowe są przetwarzane także w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji. W takim przypadku podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust.1 litera b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., w szczególności pracownicy Biura Obsługi Klienta.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Tomaszem Cyganem, e-mail: iodo@mpgk.com.pl, tel. 694 429 337.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Dane osobowe będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa (przede wszystkim podatkowe i rachunkowe) oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, ani nie są wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.