OFERTA

OFERTA

Wywóz odpadów

Wywóz odpadów odbywa się na podstawie umów zawartych z naszymi zleceniodawcami, którzy określają ilość i typ pojemników oraz częstotliwość odbioru. Ponadto realizujemy jednorazowe zgłoszenia wywozu gruzu, odpadów wielkogabarytowych, żużlu, liści itp.

Zamów dowolny kontener

Worek BIG-BAG

1 m 3

Idealny przy drobnych remontach.

Kontener na odpady wielkogabarytowe

WR (5m³) lub KR (7m³)

Idealny przy drobnych remontach.

Kontener gruzowy

WG (3,5m³) lub ZG (5m³)

Idealny przy drobnych remontach.

w_big-bag

kontener

skipimg

Odbierasz u nas BIG BAG, a kiedy jest pełny – dzwonisz, a my odbieramy go od Ciebie.

CENA:
1 m3 BIG BAG na gruz cena netto – 250 zł + 8%Vat

Zutylizuj odpady wielkogabarytowe, które nie mieszczą się w standardowych pojemnikach.

Kontenery służą do gromadzenia odpadów takich jak artykuły wyposażenia mieszkań, w tym m.in :

 • meble
 • zużyte wykładziny
 • stolarka drzwiowa i okienna
 • folie plastikowe
 • opakowania po sprzętach domowych i materiałach budowlanych

Odpady powstające w związku z pracami budowlanymi, rozbiórkami i przebudowami.

Odpady mogą zawierać :

 • gruz betonowy
 • ceglany
 • usunięte tynki
 • materiały ceramiczne
 • płyty gipsowe
 • ziemia
 • kamienie
 • kruszywo

Zakaz umieszczania odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych:

 • papa i produkty smołowe
 • styropian
 • asfalt
 • materiały zawierające azbest

Worek BIG-BAG

1 m 3

Idealny przy drobnych remontach.

w_big-bag

Odbierasz u nas BIG BAG, a kiedy jest pełny – dzwonisz, a my odbieramy go od Ciebie.

CENA:
1 m3 BIG BAG na gruz cena netto – 250 zł + 8%Vat

Kontener rupieciowy

WR (5m³) lub KR (7m³)

Idealny przy drobnych remontach.

kontener

Zutylizuj odpady wielkogabarytowe (rupiecie), które nie mieszczą się w standardowych pojemnikach.

Kontenery służą do gromadzenia odpadów takich jak artykuły wyposażenia mieszkań, w tym m.in :

 • meble
 • zużyte wykładziny
 • stolarka drzwiowa i okienna
 • folie plastikowe
 • opakowania po sprzętach domowych i materiałach budowlanych

Kontener gruzowy

WG (3,5m³) lub ZG (5m³)

Idealny przy drobnych remontach.

skipimg

Odpady powstające w związku z pracami budowlanymi, rozbiórkami i przebudowami.

Odpady mogą zawierać :

 • gruz betonowy
 • ceglany
 • usunięte tynki
 • materiały ceramiczne
 • płyty gipsowe
 • ziemia
 • kamienie
 • kruszywo

Zakaz umieszczania odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych:

 • papa i produkty smołowe
 • styropian
 • asfalt
 • materiały zawierające azbest
OFERTA

Cennik

(obowiązuje od dnia: 01.04.2020)

Wysokość opłat za usługi zagospodarowania odpadów w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów MPGK SP. z o.o. w Katowicach przy ul. Milowickiej 7A

 

L.P. Kod odpadu Rodzaj odpadu Cena (PLN/Mg)*
1. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 450,00
2. 1912 12 A Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów, inne niż wymienione w 19 12 11 (FRAKCJA 0-80) 315,00
3. 19 12 12 B Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (Pre - RDF)** 380,00
4. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji (luzem) 260,00
5. 15 01 01
20 01 01
Papier i tektura 680,00
6. 15 01 07
20 01 02
Szkło 150,00
7. 15 01 02
20 01 39
Tworzywa sztuczne 720,00
8. 15 01 04
20 01 40
Metale 150,00
9. 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny ("suche") 680,00
10. 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów 315,00
11. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe (metale,wersalki,sofy,materace,dywany,drzwi itp.) 680,00
12. 19 12 12 Inne odpady (w tym substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - odpady do składowania 420,00

*Prezentowane ceny są cenami netto.

Do podanych cen należy doliczyć podatek Vat w wysokości 8%
**Wymogi jakościowe Pre – RDF:

 • kaloryczność > 18 MJ/KG
 • wilgotność < 25%
 • chlor <1%
 • siarka < 0,7 %

1. prowadzący instalację zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia odpadów z uwagi na brak wolnych mocy przerobowych instalcji
2. prowadzący instalację dokonuje aktualizacji cennika co 3 miesiące
3. upoważnia się Dyrektora Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów do ustalania innych niż wymienionych w cenniku opłat (wyższych) w przypadku:
– niezgodności rodzaju odpadu z deklaracją dostawcy
– w przypadku mieszania różnych frakcji odpadów

Poznaj życie baterii

PRZETWARZANIE ODPADÓW

Odbierane przez Spółkę odpady przetwarzane są we własnych instalacjach zlokalizowanych w Katowicach lub innych instalacjach zlokalizowanych w okolicznych miastach. Z właścicielami w/w instalacji mamy zawarte wieloletnie umowy.

Selektywna zbiórka surowców wtórnych obejmuje makulaturę, szkło oraz plastik i metale. Prowadzona jest w systemie pojemnikowym i workowym. Zebrane surowce wtórne dostarczane są do naszej instalacji, gdzie są doczyszczane a następnie przekazywane do dalszego odzysku w tym recyklingu.

Odpady biodegradowalne w tym selektywnie zebrane odpady zielone przetwarzane są w nowoczesnej instalacji. W wyniku przetwarzania selektywnie zebranych odpadów powstaje produkt który nadaje się do dalszego wykorzystania –  KOMPOVIT