ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW

20 lat doświadczeń
Tradycja naszego zakładu sięga 1995 r. Dzięki wykwalifikowanej kadrze możemy poszczycić się coraz lepszymi wynikami.
Kompleksowa obsługa
Dysponujemy zapleczem technicznym pozwalającym odbierać, transportować oraz utylizować niebezpiecznie odpady.
Ekologiczne rozwiązania
Redukujemy objętość niebezpiecznych odpadów  jednocześnie pozbawiając je cech szkodliwych dla środowiska.

O ZAKŁADZIE

MPGK Sp. z o.o. – Zakład Utylizacji Odpadów prowadzi działalność od 01 stycznia 2017 roku i jest następcą prawnym Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach prowadzącego działalność od  11 grudnia 1995 roku.

Zakład świadczy usługi w następującym zakresie:

 • termiczne unieszkodliwianie odpadów (spalarnia odpadów), w tym niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów świadczona jest z wykorzystaniem dwóch instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów,  w tym linii technologicznej, która została oddana do użytku w 2013 r. Budowa nowej linii technologicznej została dofinansowana z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego .
 • zbieranie i transportu odpadów własnym specjalistycznym taborem samochodowym.
 • sprzedaż firmom zewnętrznym ciepła wytworzonego w procesie spalania odpadów

Nad jakością świadczonych usług czuwa wysoko wykwalifikowana kadra, posiadająca niezbędne uprawnienia w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, eksploatacji instalacji energetycznych i transportu materiałów niebezpiecznych ADR. Świadczymy usługi dla szpitali i mniejszych jednostek służby zdrowia (kliniki, lecznice, gabinety itp.).

Unieszkodliwiamy odpady specjalne takie jak: narkotyki, leki psychotropowe, leki przeterminowane, współpracując w tym zakresie z Policją, Centralnym Biurem Śledczym, Głównym Urzędem Ceł, Nadzorem Farmaceutycznym.

W ramach edukacji ekologicznej współpracujemy w zakresie dydaktycznym i naukowym z wyższymi uczelniami: Politechnika Śląska, Uniwersytetem Śląskim, Politechnika Częstochowska oraz szkołami średnimi o specjalizacji ochrona środowiska. Studenci i uczniowie odbywają na terenie Zakładu praktyki oraz korzystają z naszych doświadczeń przy pisaniu prac dyplomowych.

Zakład świadczy usługi na podstawie aktualnych pozwoleń, obejmujących:

 • wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne,
 • przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne,
 • prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów,
 • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Priorytetowym celem Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług z zakresu przetwarzania i transportu odpadów oraz sprzedaży wytwarzanego ciepła.

Naszym Klientom pragniemy zapewnić kompleksową jakość usług, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej, wielodyscyplinarnej wiedzy z praktycznym doświadczeniem oraz nowoczesnym zapleczem technicznym.

Procedura przyjmowania leków

SCHEMAT POSTĘPOWANIA

  1. Produkty lecznicze zabezpieczone wraz z protokołem przekazania produktu leczniczego podpisanego przez Inspektora farmaceutycznego, zawierającym także podpis osoby odpowiedzialnej mogą być dostarczone do Zakładu Utylizacji przez podmiot lub przedsiębiorcę w każdą trzecią środę miesiąca w godzinach 9.00 – 11.00.
  2. Opakowanie zabezpieczone i podpisane przyjmuje osoba upoważniona: sprawdzając zabezpieczenia i pieczęcie, potwierdzając odbiór podpisem na protokole przekazania -zał.nr 2 Jeden z egzemplarzy protokołu zostaje archiwizowany w zakładzie utylizacji, drugi zatrzymuje osoba reprezentująca podmiot lub przedsiębiorcę, trzeci natomiast, podmiot lub przedsiębiorca przekazuje Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Katowicach, ul. Raciborska 15.
  3. Następnie osoba upoważniona waży opakowanie zabezpieczone i niezwłocznie przekazuje do unieszkodliwia , jako część kolejnego załadunku linii utylizacji.
  4. Z przeprowadzonego unieszkodliwienia osoba reprezentująca podmiot lub przedsiębiorcę sporządza protokół (zał. nr 3) w trzech jednobrzmiących egzemplarzach zgodnie z §4 ust.7 Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1
  5. Protokół z unieszkodliwiania (zał. nr 3) podpisują: a) osoba upoważniona przez Dyrektora Zakładu Utylizacji b) osoba odpowiedzialna lub przedstawiciel reprezentujący podmiot bądź przedsiębiorcę oddającego do unieszkodliwiania produkty lecznicze.
  6. Dla usług unieszkodliwiania produktów leczniczych, narkotyków, środków odurzających oraz innych materiałów wymagających komisyjnego zniszczenia obowiązują następujące ceny:
   • przyjmowanie i unieszkodliwianie leków do 3 kg ryczałt o wartości 80zł+Vat za każdy kilogram powyżej wagi objętej ryczałtem (do 3kg) cena 15zł + Vat za każdy kilogram,
   • przyjmowanie i unieszkodliwianie narkotyków, środków odurzających oraz pozostałych materiałów przeznaczonych do komisyjnego zniszczenia do 3kg ryczałt 100 zł + Vat za każdy kilogram powyżej wagi objętej ryczałtem (do 3kg) cena 15zł+ Vat za każdy kilogram.

   Wyżej wymienione stawki cenowe obowiązują dla każdego osobno wystawionego protokołu odbioru odpadów.

Załącznik o pobrania: